جمهوری ترکیه سازمان توسعه آناتولی شرقی
-: (GMT + 3)
Select Language

کسب شهروندی استثنایی ترکیه

با توجه به متمم بند(ب) اضافه‌شده به بخش اول ماده 12 قانون شماره 5901 در تاریخ 28 جولای 2016 افرادی که با سرمایه گذاری در چارچوب و مبلغ تعیین‌شده توسط ریاست جمهوری در بند (ج) بخش اول ماده 31 قانون شماره 6458، مجوز اقامت گرفته‌اند.

اتباع خارجی دارای کارت فیروزه‌ای با حکم ریاست جمهوری ترکیه می‌توانند شهروند ترکیه شوند.

بر اساس مقررات جدید چاپ‌شده در روزنامه رسمی ‌در تاریخ 18 سپتامبر 2018، مبالغ و چارچوب‌های تعیین‌شده توسط ریاست جمهوری به شرح زیر آمده است و اتباع خارجی که هریک از شرایط زیر را داشته باشند، با حکم ریاست جمعوری جمهوری ترکیه می‌توانند شهروندی جمهوری ترکیه را دریافت کنند.

1- شخصی که حداقل 500،000 دلار آمریکا (و یا معادل آن ارز و یا لیره) سرمایه‌گذاری ثابت انجام دهد و این امر توسط وزارت صنایع و فن آوری شناسایی و تصدیق شود.

2. شخصی که حداقل 250،000 دلار آمریکا (و یا معادل آن ارز و یا لیره) اموال غیرمنقول را با ذکر شرط «عدم فروش تا سه سال آینده» خریداری کند و این امر توسط وزارت محیط زیست و شهرسازی شناسایی و تصدیق شود.

3.استخدام حداقل 50 نفر توسط تبعه‌ی خارجی و شناسایی و تصدیق این امر توسط وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی.

4.شخصی که حداقل 500،000 دلار آمریکا (و یا معادل آن ارز و یا لیره) در بانک‌های ترکیه سپرده گذاری کند (به شرط نگهداری سپرده در بانک به مدت سه سال)  و این امر توسط سازمان تنظیم و ارزیابی بانکداری شناسایی و تصدیق شود.

5.شخصی که حداقل 500،000 دلار آمریکا و یا معادل آن ارز و یا لیره) ابزارهای بدهی دولتی را (به شرط نگهداری به مدت سه سال) خریداری کند و این امر  توسط وزارت خزانه داری و امور مالی شناسایی و تصدیق شود.

6.شخصی که حداقل 500،000 دلار آمریکا و یا معادل آن ارز و یا لیره) سهام شرکت صندوق سرمایه گذاری غیر منقول و یا سهام شرکت صندوق سرمایه گذاری  را حداقل به مدت سه سال خریداری کند و این امر  توسط سازمان بازارسرمایه شناسایی و تصدیق شود.

  • تماس با سازمان توسعه آناتولی شرقی
  • ۰ ۴۳۲ ۴۸۵ ۱۰ ۱۵
  • تماس با میز ایران
  • ۰ ۴۳۲ ۴۸۵ ۱۰ ۲۴
  • آدرس
  • Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
    Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / Van
  • ایمیل
  • kuk@daka.org.tr
رسانه‌های اجتماعی
تمامی حقوق برای سازمان توسعه آناتولی شرقی محفوظ است سال نشر طراحی وب